oficjalny serwis samorzadowy 23 Kwietnia, 2019 r, imieniny: Jerzy, Wojciech
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
  × strona główna
Galeria Zdjęć
gopsosieck.pl
NSR
OLh
RPO*
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Osieck
tel. +48 25 685-70-26
ugosieck@gminaosieck.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Program usuwania azbestu
Nabór wniosków na usuwnaie azbestu na rok 2014
 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY OSIECK

NA ROK 2014

 

W związku z planowanym wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie odbioru, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na rok 2014 wzywa się wszystkie zainteresowane osoby do składania wniosków.

Ważne! Nabór wniosków obejmuje wyłącznie odbiór azbestu (eternit) zdjętego z dachów budynków mieszkalnych/gospodarczych i zmagazynowanego na posesji.

Wnioski należy składać do 09.04.2014r. na formularzach dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy Osieck (pok. nr 8) lub na stronie internetowej www.osieck.pl w zakładce „Program usuwania azbestu”

Uwaga: Akcja odbioru azbestu będzie uzależniona od wysokości dofinansowania z WFOŚiGW w przypadku nie otrzymania wystarczających środków o kolejności przydziału pomocy będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

   Pełniąca funkcję

  Wójta Gminy Osieck

  inż. Karolina Zowczak

wniosek

oswiadczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Osieck

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY OSIECK

 

          Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z zm.) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieck na lata 2013 – 2032.

 Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Osieck, adres: ul. Rynek 1, 08 – 445 Osieck oraz na stronie internetowej http://www.osieck.pl/ - zakładka Program usuwania azbestu.

 Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu opracowania pt. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieck na lata 2013 – 2032.

 Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Osieck, adres: ul. Rynek 1, 08 – 445 Osieck, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej gminaosieck@wp.pl w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Osieck mgr Władysław Marek Lasocki 

 

 Wójt Gminy                

  mgr Władysław Marek Lasocki

 

Obwieszczenie umieszczono na: 
1. tablicy ogłoszeń UG Osieck
2.  stronie internetowej http://www.osieck.pl/
3. a/a 

 img-X18092951.pdf
Program usuwania azbestu

Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Osieck

na lata 2013 - 2032

 

 

Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki

 Osieck Program Usuwania Azbestu (2).pdf
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
powiatotwocki.pl
Stowarzyszenie MSSI
Akty prawne
budowa sieci kanalizacyjnej
Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkań 2011
LGD
ARM
Mikroporady
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA